مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- صفحه اصلی
نکات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/3/16 | 

نسخه به روز شده نشریه در حال انتشار است.

برای ارسال مقاله به نشریه محدودیت زمانی وجود ندارد.

بر اساس سیاست مجله، وضعیت مقالات حداکثر ظرف دو هفته پس از ارسال مشخص خواهد گردید.

چاپ مقاله در نشریه تبدیل انرژی هزینه ای در بر ندارد.

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.38.24.fa
برگشت به اصل مطلب