مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- هیات تحریریه
هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

 

مدیر مسئول: دکتر محمد قلمباز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سردبیر: دکتر حسن بصیرت تبریزی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مدیر داخلی: دکتر طاهره پیرهوشیاران استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
مدیر داخلی:  مهندس علی ارشادی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

        

اعضاء هیأت تحریریه مرتبه علمی دانشگاه محل خدمت رشته پست الکترونیکی
دکتر حسن بصیرت تبریزی استاد  دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مهندسی مکانیک hbasirataut.ac.ir
دکتر مهدی احمدی نجف آبادی دانشیار  دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علم مواد ahmadinaut.ac.ir
دکتر محمدرضا عصاری دانشیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول مهندسی مکانیک mr_assariyahoo.com
دکتر کورش حیدری شیرازی استاد دانشگاه شهید چمران اهواز مهندسی مکانیک K.shiraziscu.ac.ir
دکتر عبدالرضا رحیمی دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مهندسی مکانیک rahimicic.aut.ac.ir
دکتر محمود فرزانه گرد استاد دانشگاه صنعتی شاهرود مهندسی مکانیک mgordahahrood.ac.ir
دکتر شهریار فریبرز استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران مهندسی مکانیک sjfariborzyahoo.com
دکتر سیروس شفیعی خسروشاهی استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز مهندسی شیمی shafieisut.ac.ir
دکتر رحیم ابراهیمی استاد  دانشگاه شهرکرد مهندسی مکانیک و انرژی Rahim.Ebrahimigmail.com
دکتر سیدمحسن پیغمبر زاده دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر مهندسی شیمی peyghambarzadehgmail.com 


 


 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب