مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- هیات تحریریه
هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

مدیر مسئول: دکتر محمد قلم باز استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
سردبیر: دکتر حسن بصیرت تبریزی استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
مدیر داخلی:  مهندس علی ارشادی مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

        

هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

دکتر مهدی احمدی نجف آبادی

دکتر کورش حیدری شیرازی

دکتر عبدالرضا رحیمی

دکتر عباس رهی

دکتر محمود فرزانه گرد

دکتر شهریار فریبرز

دکتر شهرام هاشمی مرغزار

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز

استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

استادیار دانشگاه رازی 

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران

استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب