مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- راهنمای نگارش مقاله
نحوه نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دستور العمل تهیه مقاله به صورت زیر می باشد:
 

نمونه فایل مقاله در فرمت: Word و در فرمت PDF

نویسندگان محترم توجه داشته باشند که در حال حاضر و بر اساس سیاست مجله امکان، ارسال مقاله در فرمت دلخواه نویسندگان وجود دارد و در صورت پذیرش اولیه مقاله، از نویسندگان خواسته خواهد شد که مقاله را در فرمت مجله ارسال نمایند.

در صورت پذیرش اولیه مقاله، تهیه چکیده انگلیسی مقاله به فرمت زیر لازم است:

نمونه فایل چکیده انگلیسی مقاله در فرمت: Word

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب