Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Energy Conversion

مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژیVolume 8, Number 4 (2021-12)


Volume 8, Number 3 (2021-9)


Numerical study on the two-phase flow pattern due to the presence of bubbles caused by nucleate boiling in a tall cavity containing two incompatible fluids
مطالعه عددی تغییر الگوی جریان دو‌فازی در اثر حضور حباب‌های ناشی از جوشش حبابی در یک محفظه بلند حاوی دو سیال غیر قابل امتزاج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An overview of new perspectives on fuel cell technology
مروری بر دیدگاه های جدید در مورد فن آوری سلولهای سوختی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility study of energy consumption improvement in gas and liquefied gas plant 800 of the National Iranian South Oil company
بررسی امکان سنجی بهبود مصرف انرژی شبکه حرارتی کارخانه گاز و گاز مایع 800 از شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of bends on the heat transfer and hydrodynamics of hot oil in the coils of the radiation section of an industrial furnace
اثر خم ها بر انتقال حرارت و هیدرودینامیک روغن داغ در کویل های بخش تشعشع یک کوره صنعتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hybrid of Brayton cycle and a Heliostat field collector (HFC) for Electricity ، freshwater and cooling bar production
ترکیب سیکل برایتون و یک سیستم کلکتور خورشیدی با دریافت کننده مرکزی برای تولید برق، آب شیرین و سرمایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Omnidirectional Magnetic Field on Thermal Performance of Quarter-Circle Cavity Containing Saline Water–AL2 O3 Magnetic Nanofluid
بررسی اعمال میدان مغناطیسی در تمامی راستاها بر عملکرد حرارتی حفره ربع دایره‌ای شکل حاوی نانوسیال مغناطیسی آب شور- اکسید آلومینیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 2 (2021-8)


An Optimized Multi-block Method for Laminar Flows
ارائه یک روش چند بلوکی بهینه برای جریانهای آرام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental study of the combined effect of using nanofluid and microchannel techniques on nucleate and film boiling performance
مطالعه ی تجربی اثر ترکیب استفاده از تکنیک های نانوسیال و میکروکانال روی عملکرد جوشش هسته ای و فیلمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and economical design of solar-wind distributed generation power plant with battery storage for a zone far from the national electricity grid in Ahvaz
طراحی فنی و اقتصادی نیروگاه تولید پراکنده خورشیدی-بادی به همراه ذخیره‌ساز باتری برای منطقه دور از شبکه سراسری برق در شهرستان اهواز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Heat Transfer Coefficient under the Mixed Convection and the Constant Heat Flux Conditions Using the Inverse Thermal Design
تخمین ضریب انتقال حرارت در شرایط جابجایی مخلوط و شار حرارتی ثابت با استفاده از روش طراحی حرارتی معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of a multiple energy production system based on geothermal energy to generate clean electricity and hydrogen
تحلیل و بررسی یک سیستم تولید چند گانه انرژی بر مبنای انرژی زمین گرمایی برای تولید برق پاک و هیدروژن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Natural convection heat transfer of pair of horizontal cam tubes in vertical array submerged in a water tank: An experimental investigation
بررسی تجربی انتقال حرارت جابجایی آزاد از دو لوله افقی با سطح مقطع بادامکی در یک آرایش عمودی در آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2021-6)


Numerical simulation of axis-ratio effects on forced convection heat transfer around the triangular unit of isothermal rectangular cylinders
Numerical simulation of axis-ratio effects on forced convection heat transfer around the triangular unit of isothermal rectangular cylinders
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Thermo-Hydraulic Behavior of Flow in a Heat Exchanger Pipe using Double Perforated Twisted Tapes and Al2O3 Nano-Fluid
بررسی رفتار ترموهیدرولیکی جریان در مبدل حرارتی لوله ای با دو آشوبگر نوار پیچشی سوراخ دار همراه با نانو سیال اکسید آلومنیوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of air distribution methods of cooling system for equipments of a data center
بررسی روش های توزیع هوای سیستم سرمایش برای تجهیزات یک مراکز داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental Investigation Effect of Nanoparticles and Accumulator Volume on the Energy Consumption, Temperature and Circulating Oil Leakage in a Hydraulic Recovery Circuit
بررسی تجربی اثر نانو ذرات و حجم انباره بر میزان انرژی مصرفی، درجه حرارت و نشت روغن گردشی در یک مدار بازیاب هیدرولیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical study of Separation of Red Blood Cells and Platelets using Dielectrophoretic force
مطالعه عددی تفکیک سلول های قرمز خون از پلاکتها توسط نیروی دی الکتروفورزیس در میکروفلوئیدیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy footprint assessment in Abadan oil refinery and solutions to achieve green productivity goals
ارزیابی ردپای انرژی در پالایشگاه نفت آبادان و اقدامات صورت گرفته در راستای حصول اهداف بهره‌وری سبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2021-2)


Exergy analysis and energy consumption quality improvement in gas and liquefied gas plant 800 of the National Iranian South Oil company
تحلیل اکسرژی و بررسی بهبود شاخص‌های کیفیت مصرف انرژی در کارخانه گاز و گاز مایع 800 شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Method for Decreasing Breakup Time of Droplet in Symmetric T-junction Microchannel
یک روش جدید برای کاهش زمان شکست قطرات در میکروکانال T-شکل متقارن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Analisys of Delta Wing 65 and 75 Backward Angle Degrees in Different Angles of Attack and Mach numbers
تحلیل عددی رفتار آیرودینامیکی بال مثلثی 65 و 75 درجه در زوایای حمله و اعداد ماخ مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Validation and thermodynamic analysis of multi-stage ejector refrigeration cycle in car cooler using combustion heat
اعتبار سنجی و تحلیل ترمودینامیکی سیکل تبرید چند اجکتوری درکولر خودرو با استفاده از گرمای محصولات احتراق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy and Energy Analysis of a Multiple Energy Production System Based on Solar and Wind Energy to Produce Clean Electricity and Fresh Water
تحلیل اگزرژی و انرژی یک سیستم تولید چند گانه انرژی بر مبنای انرژی خورشیدی و بادی برای تولید برق پاک و آب شیرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical-economic analysis of the combined system power generation, production of fresh water and cooling production
آنالیز فنی-اقتصادی سیستم ترکیبی تولید توان، آب شیرین و سرمایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2020-11)


Modeling, Optimization and exergoeconomic analysis a multiple energy production system based on solar Energy, Wind Energy and Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) in the onshore region
تحلیل اگزرژی و اقتصادی و بهینه سازی یک سیستم تولید چندگانه انرژی بر مبنای انرژی خورشیدی، باد و انرژی حرارتی اقیانوسی برای تولید برق پاک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation on heat transfer and pressure drop of Al2O3-base oil nanofluid in a helically coiled tube and effect of turbulator on the thermal performance of shell and tube heat exchanger
بررسی تجربی انتقال حرارت و افت فشار نانوسیال پایه روغن-AL2O3 در لوله مارپیچ و مشاهده تأثیر توربولاتور بر عملکرد مبدل حرارتی پوسته و لوله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Experimental investigation on the effect of phase change materils (PCM) in solar compression refrigeration cycle efficiency
بررسی تجربی تأثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده (PCM) در عملکرد یک سیکل تبرید تراکمی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the performance of solid oxide fuel cells and the role of nanotechnology in its construction
بررسی عملکرد پیل های سوختی اکسید جامد و نقش نانو تکنولوژی در ساخت آن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Use of gray wolf algorithm to optimize gas microturbineUse of gray wolf algorithm to optimize gas microturbine
استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری جهت بهینه سازی میکروتوربین گازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical Simulation Of the Componend Angles Effects On Adiabatic Film Cooling Effectiveness
شبیه سازی عددی اثرات زوایای ترکیبی در عملکرد آدیاباتیک خنک کاری لایه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2020-9)


Study of leaky dielectric droplet behavior under an electric field: effect of viscosity and electric conductivity ratios
مطالعه رفتار قطره نیمه رسانا در حضور میدان الکتریکی: تاثیر نسبت های لزجت و رسانایی الکتریکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عددی تاثیرنسبت تزریق و زوایای انحرافی در عملکرد آدیاباتیک خنک کاری لایه ای
بررسی عددی تاثیرنسبت تزریق و زوایای انحرافی در عملکرد آدیاباتیک خنک کاری لایه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

2. British Petroleum (BP), “BP energy outlook 2035”, 2014 (January)
تحلیل و بررسی تأثیر استفاده از سوخت دی متیل اتر بر عملکرد یک موتور احتراق داخلی اشتعال تراکمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review on Environmental aspects of geothermal energ
مروری بر جنبه‌های محیط‌زیستی نیروگاه‌های زمین‌گرمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل تأثیر تغییر موقعیت دیواره گرم و افزایش تعداد دیواره سرد و غیرصاف بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون کانال دو بعدی در حضور میدان مغناطیسی
تحلیل تأثیر تغییر موقعیت دیواره گرم و افزایش تعداد دیواره سرد و غیرصاف بر انتقال حرارت جابجایی اجباری درون کانال دو بعدی در حضور میدان مغناطیسی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه NGL 700 اهواز به بهره گیری از تکنولوژی پینچ
بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانه NGL 700 اهواز به بهره گیری از تکنولوژی پینچ
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2020-6)


بررسی تجربی میزان ضربه پذیری قطعات تولید شده از ترکیب ترموپلاستیک های پلی کربنات و آکریلونیتریل بوتادین استایرن
بررسی تجربی میزان ضربه پذیری قطعات تولید شده از ترکیب ترموپلاستیک های پلی کربنات و آکریلونیتریل بوتادین استایرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی میدان سرعت و خط جریان تولید حباب‌ها در سلول‌ الکتروشیمیایی باتری‌ با کمک پردازش تصویر
ارزیابی میدان سرعت و خط جریان تولید حباب‌ها در سلول‌ الکتروشیمیایی باتری‌ با کمک پردازش تصویر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روشهای تفکیک شار حرارت در مرز مشترک جامد و سیال در محیط متخلخل با استفاده از مدلسازی انتقال حرارت عدم تعادل حرارتی (LTNE)
روشهای تفکیک شار حرارت در مرز مشترک جامد و سیال در محیط متخلخل با استفاده از مدلسازی انتقال حرارت عدم تعادل حرارتی (LTNE)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عددی اثر افزایش عدد هارتمن، دامنه و تعداد نوسان دیواره موج‌دار بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محفظه دو بعدی متخلخل
مطالعه عددی اثر افزایش عدد هارتمن، دامنه و تعداد نوسان دیواره موج‌دار بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی درون محفظه دو بعدی متخلخل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه تجربی و ارائه رابطه جدید ویسکوزیته دینامیکی نانو سیال اتیلن گلیکول- اکسیدروی با در نظر گرفتن اثرات دمای نانو سیال و کسر حجمی نانو ذرات
مطالعه تجربی و ارائه رابطه جدید ویسکوزیته دینامیکی نانو سیال اتیلن گلیکول- اکسیدروی با در نظر گرفتن اثرات دمای نانو سیال و کسر حجمی نانو ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی میزان خمش حرارتی قطعات تولید شده از ترکیب ترموپلاستیک های پلی کربنات و آکریلونیتریل بوتادین استایرن
بررسی تجربی میزان خمش حرارتی قطعات تولید شده از ترکیب ترموپلاستیک های پلی کربنات و آکریلونیتریل بوتادین استایرن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2020-3)


محاسبه تعداد، قطر و فرکانس تولید حباب‌های در حال صعود در سلول‌ الکتروشیمیایی باتری‌ها
محاسبه تعداد، قطر و فرکانس تولید حباب‌های در حال صعود در سلول‌ الکتروشیمیایی باتری‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود انتقال حرارت در لوله مبدل حرارتی با به‌کارگیری نانوسیال هیبرید شده
بهبود انتقال حرارت در لوله مبدل حرارتی با به‌کارگیری نانوسیال هیبرید شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of lattice Boltzmann method for simulation of nanofluid natural convection in a square cavity with a hot obstacle
کاربرد روش شبکه بولتزمن در شبیه سازی عددی جابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مربعی با مانع گرم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود عملکرد موتور دیزل با کمک نانوذرات جامد به عنوان افزودنی به سوخت
بهبود عملکرد موتور دیزل با کمک نانوذرات جامد به عنوان افزودنی به سوخت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عوامل موثر در بهبود ضریب رسانش نانوسیالات مرسوم و نانوسیالات هیبرید شده
بررسی عوامل موثر در بهبود ضریب رسانش نانوسیالات مرسوم و نانوسیالات هیبرید شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Maximum density effect of natural convection and entropy generation of nanoparticle (Nano fluid) in a horizontal concentric cylindrical annulus
تاثیر دانسیته‌ی ماکزیمم روی جابجایی طبیعی و تولید آنتروپی نانوذرات (نانو سیال) در حلقه‌های استوانه‌ای هم‌مرکز افقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2019-12)


Experimental Investigation of Bluff Bodies Drag Measurement Using the Wake Survey Method
بررسی تجربی اندازه‌گیری نیروی پسای اجسام پهن با استفاده از روش اختلاف مومنتوم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه آزمایشگاهی استفاده از ریبلت اسپیرال در ابعاد میلی بر روی افت فشار جریان در جریان آشفته
مطالعه آزمایشگاهی استفاده از ریبلت اسپیرال در ابعاد میلی بر روی افت فشار جریان در جریان آشفته
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی عددی جوشش وبررسی دمای دیواره در لوله های بویلر نیروگاهی
مدلسازی عددی جوشش وبررسی دمای دیواره در لوله های بویلر نیروگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی تأثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده PCMدر عملکرد یک سیکل تبرید تراکمی خورشیدی
بررسی تجربی تأثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده PCMدر عملکرد یک سیکل تبرید تراکمی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد و مقایسه روش‌های بولتزمن شبکه‌ای مختلف در شبیه‌سازی جریان‌های در ابعاد میکرو
کاربرد و مقایسه روش‌های بولتزمن شبکه‌ای مختلف در شبیه‌سازی جریان‌های در ابعاد میکرو
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از جت چند ردیفه جهت توزیع جریان خنک در روش خنک کاری جت ضربه‌ای
استفاده از جت چند ردیفه جهت توزیع جریان خنک در روش خنک کاری جت ضربه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2019-8)


Compare three different algorithms (MOPSO, SPEA2, NSGA-II) for Multi Objective Optimization of a novel Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) system based on organic Rankine cycle
عنوان: Compare three different algorithms (MOPSO, SPEA2, NSGA-II) for Multi Objective Optimization of a novel Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) system based on organic Rankine cycle
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه‌سازی جریان ناپایا اطراف یک استوانه دایره‌ای چرخان در عدد رینولدز 5900
شبیه‌سازی جریان ناپایا اطراف یک استوانه دایره‌ای چرخان در عدد رینولدز 5900
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی و تحلیل محدوده پایداری آیرودینامیکی در کمپرسور محوری موتورهای توربوجت
مدل سازی و تحلیل محدوده پایداری آیرودینامیکی در کمپرسور محوری موتورهای توربوجت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عددی جریان جابجایی طبیعی نانو سیال درون یک حفره حلقه‌ای
بررسی عددی جریان جابجایی طبیعی نانو سیال درون یک حفره حلقه‌ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شبیه سازی و بررسی عددی تاثیر سوخت بیودیزل و بازخورانی گازهای خروجی با نرخ پایین بر روی عملکرد و آلایندگی در موتورهای دیزل دریایی
شبیه سازی و بررسی عددی تاثیر سوخت بیودیزل و بازخورانی گازهای خروجی با نرخ پایین بر روی عملکرد و آلایندگی در موتورهای دیزل دریایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه سازی خواص تشعشعی بهینه نانو مقیاس در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش با الگوریتم ازدحام ذرات
بهینه سازی خواص تشعشعی بهینه نانو مقیاس در محدوده نوری مرئی، فروسرخ و فرابنفش با الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2019-5)


Exergoeconomic and multi-objective optimization of a solar system for Hydrogen production by the Particle Swarm Algorithm
عنوان: Exergoeconomic and multi-objective optimization of a solar system for Hydrogen production by the Particle Swarm Algorithm
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exergy analysis and optimization of Rankine cycle in steam power plants using Bees Algorithm
تحلیل اگزرژی و بهینه سازی سیکل رانکین در نیروگاه های بخار با استفاده از الگوریتم زنبورها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر انسداد چگالنده و عرض طوقه واحد بیرونی کولر گازی دوتکه (واحد تقطیر) بر مشخصه‌های جریان انرژی
تأثیر انسداد چگالنده و عرض طوقه واحد بیرونی کولر گازی دوتکه (واحد تقطیر) بر مشخصه‌های جریان انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Welding joints of Hastelloy B-2 super alloy by GTAW method and investigation of the microstructure and mechanical properties
اتصال جوشکاری سوپر آلیاژ Hastelloy B-2 به روش GTAW و بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر پارامترهای مختلف بر راندمان انرژی و اکسرژی در الکترولایزر غشایی واحد کلرآلکالی
تاثیر پارامترهای مختلف بر راندمان انرژی و اکسرژی در الکترولایزر غشایی واحد کلرآلکالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

nanofiuids, erosion and corrosion, nanofiuids WS2/H-100
مطالعه تجربی استفاده از نانوسیالات روانساز جهت کاهش سایش و فرسایش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2019-2)


Multi-objective optimization design of plate-fin heat sinks using an Evolutionary Algorithm Based On Decomposition
عنوان: Multi-objective optimization design of plate-fin heat sinks using an Evolutionary Algorithm Based On Decomposition
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر زاویه نیروی مغناطیسی بر انتقال حرارت درون یک محفظه پرشده از نانوسیال
بررسی تاثیر زاویه نیروی مغناطیسی بر انتقال حرارت درون یک محفظه پرشده از نانوسیال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر پارامتر سرعت بر خواص مکانیکی لوله‌های فولادی گرید B تولید شده به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی
اثر پارامتر سرعت بر خواص مکانیکی لوله‌های فولادی گرید B تولید شده به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of air input and output port locations for reaching to the best ventilation condition for a room
شبیه سازی جانمایی دریچه های ورودی و خروجی هوای یک اتاق برای کارایی بهتر تهویه با رویکرد انرژی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر عدد پرانتل آشفته بر مدل سازی شار حرارتی آشفته در جریان انتقال حرارت جت شیاری
تاثیر عدد پرانتل آشفته بر مدل سازی شار حرارتی آشفته در جریان انتقال حرارت جت شیاری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of failure mode of similar and dissimilar joint of duplex stainless steel bye resistance spot welding in Shear-tensile conditions
بررسی مود شکست جوش مقاومتی نقطه ای اتصال مشابه و نامشابه فولاد زنگ نزن دوبلکس در شرایط کشش برش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2018-11)


مطالعه و بررسی عددی فیلتر های کیسه ای کارخانجات سیمان
مطالعه و بررسی عددی فیلتر های کیسه ای کارخانجات سیمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز انرژی – اگزرژی و مطالعه پارامتری انواع نیروگاه های بخار
آنالیز انرژی – اگزرژی و مطالعه پارامتری انواع نیروگاه های بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز انرژی- اگزرژی و مطالعه پارامترهای نیروگاه چرخه ترکیبی بر پایه توربین گازی و توربین بخار
آنالیز انرژی- اگزرژی و مطالعه پارامترهای نیروگاه چرخه ترکیبی بر پایه توربین گازی و توربین بخار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربرد نانو ذرات در روان کارها به عنوان ماده افزودنی ضدسایش
کاربرد نانو ذرات در روان کارها به عنوان ماده افزودنی ضدسایش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر عدد پرانتل بر جریان و انتقال حرارت در جت برخوردی
تاثیر عدد پرانتل بر جریان و انتقال حرارت در جت برخوردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of wall thickness and porosity effects on the conjugate free convection heat transfer rate of hybrid nanofluid inside a square cavity
ارزیابی اثرات ضخامت دیواره و تخلخل بر میزان انتقال حرارت جابجایی طبیعی همبسته نانوسیال هیبریدی درون محفظه بسته چهارضلعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2018-8)


اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف به روش شبکه بولتزمن
اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی ترکیبی آب درون محفظه مستطیلی شکل با دو دیواره غیر صاف به روش شبکه بولتزمن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در جریان عرضی از روی دسته لوله های بیضی شکل
بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار در جریان عرضی از روی دسته لوله های بیضی شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عددی پاشش جت مایع در جریان هوای عرضی مادون صوت
مطالعه عددی پاشش جت مایع در جریان هوای عرضی مادون صوت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر وجود خط‌جوش بر استحکام کششی قطعات قالبگیری تزریقی تولیدشده از کامپوزیت پلی‌پروپیلن/ باگاس نیشکر و بررسی اثر دمای مذاب و ترکیب مواد
تاثیر وجود خط‌جوش بر استحکام کششی قطعات قالبگیری تزریقی تولیدشده از کامپوزیت پلی‌پروپیلن/ باگاس نیشکر و بررسی اثر دمای مذاب و ترکیب مواد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهینه‌سازی سیکل تولید دوگانه قدرت و گرمای میکروتوربین گازی از طریق آنالیز اقتصادی، اکسرژی و زیست محیطی بوسیله الگوریتم‌ زنبورعسل
بهینه‌سازی سیکل تولید دوگانه قدرت و گرمای میکروتوربین گازی از طریق آنالیز اقتصادی، اکسرژی و زیست محیطی بوسیله الگوریتم‌ زنبورعسل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی عددی و تحلیلی جریان آشفته بر روی یک ایرفویل در زوایای مختلف حمله و بهینه‌سازی زاویه واماندگی
بررسی عددی و تحلیلی جریان آشفته بر روی یک ایرفویل در زوایای مختلف حمله و بهینه‌سازی زاویه واماندگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2018-5)


تأثیر حضور نانوسیال هیبریدی بر میزان انتقال حرارت جابجایی طبیعی همبسته درون یک محفظه متخلخل اشباع در شرایط عدم تعادل حرارتی
تأثیر حضور نانوسیال هیبریدی بر میزان انتقال حرارت جابجایی طبیعی همبسته درون یک محفظه متخلخل اشباع در شرایط عدم تعادل حرارتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی جریان اجباری آب شور در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی
تحلیل آزمایشگاهی انرژی و اگزرژی جریان اجباری آب شور در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی انتقال حرارت تحت شرایط عدم تعادل حرارتی سیال در یک محفظه با در نظر گرفتن یک پره احاطه شده توسط ساختاری از ماده متخلخل
مدلسازی انتقال حرارت تحت شرایط عدم تعادل حرارتی سیال در یک محفظه با در نظر گرفتن یک پره احاطه شده توسط ساختاری از ماده متخلخل
| [Abstract-FA] | [XML] |

an experimental study on the effect of saline water height on the performance of solar desalination with and without forced flow
بررسی آزمایشگاهی تأثیر ارتفاع آب شور بر عملکرد دستگاه آب شیرین کن خورشیدی با جریان اجباری و بدون جریان اجباری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده در محیط های متخلخل غیرهمسانگرد
مدلسازی فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده در محیط های متخلخل غیرهمسانگرد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تجربی کرنش قطعات کامپوزیت پلی پروپیلن/ باگاس نیشکر تولید شده به روش قالبگیری تزریقی با و بدون خط جوش
بررسی تجربی کرنش قطعات کامپوزیت پلی پروپیلن/ باگاس نیشکر تولید شده به روش قالبگیری تزریقی با و بدون خط جوش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2018-2)


پیش بینی مصرف انرژی یک ساختمان مسکونی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در اقلیم گرم و خشک کشور ایران
پیش بینی مصرف انرژی یک ساختمان مسکونی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در اقلیم گرم و خشک کشور ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر هندسه ی پین بر ریزسختی و مود شکست در اتصالات نامشابه فولاد گالوانیزه کم کربن و آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
بررسی تاثیر هندسه ی پین بر ریزسختی و مود شکست در اتصالات نامشابه فولاد گالوانیزه کم کربن و آلومینیوم 6061 به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی عددی تاثیر پارامترهای رایلی و دارسی در انتقال حرارت همبسته جابجایی طبیعی در محیط متخلخل با تولید حرارت در ماتریس جامد
مدلسازی عددی تاثیر پارامترهای رایلی و دارسی در انتقال حرارت همبسته جابجایی طبیعی در محیط متخلخل با تولید حرارت در ماتریس جامد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی جذب حرارت با استفاده از لوله های حرارتی مغروق در مواد تغییر فاز دهنده بهبودیافته با نانوذرات
مدلسازی جذب حرارت با استفاده از لوله های حرارتی مغروق در مواد تغییر فاز دهنده بهبودیافته با نانوذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2017-11)


بررسی تجربی و شبیه سازی شده اثرنوع و هندسه دریچه تزریق، سرعت تزریق و دمای مذاب بر میزان انقباض ونحوه اعوجاج قطعات مستطیلی تخت تولیدشده از ترموپلاستیک ABS و PP به روش قالبگیری تزریقی
بررسی تجربی و شبیه سازی شده اثرنوع و هندسه دریچه تزریق، سرعت تزریق و دمای مذاب بر میزان انقباض ونحوه اعوجاج قطعات مستطیلی تخت تولیدشده از ترموپلاستیک ABS و PP به روش قالبگیری تزریقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی اتصالات نامشابه فولاد گالوانیزه کم کربن و آلومینیوم 6061-T6 با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
بررسی تاثیر پارامترهای جوشکاری بر خواص مکانیکی اتصالات نامشابه فولاد گالوانیزه کم کربن و آلومینیوم 6061-T6 با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه ای
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلسازی فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده در محیط متخلخل بهبود بافته با نانو ذرات
مدلسازی فرآیند ذوب مواد تغییر فازدهنده در محیط متخلخل بهبود بافته با نانو ذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-8)


بررسی تجربی ساختار لوله‌های فولادی گرید B تولید شده به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی (ERW)
بررسی تجربی ساختار لوله‌های فولادی گرید B تولید شده به روش جوشکاری مقاومت الکتریکی (ERW)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

احتراق بدون شعله و تاثیر آن بر تولید آلاینده ها
احتراق بدون شعله و تاثیر آن بر تولید آلاینده ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اکسرژی پخش‌کننده هوای ورودی موتور توربوفن TF30
تحلیل اکسرژی پخش‌کننده هوای ورودی موتور توربوفن TF30
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش کرانه بالایی برای فرآیند اکستروژن مستقیم میله دو فلزه
روش کرانه بالایی برای فرآیند اکستروژن مستقیم میله دو فلزه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-5)


تاثیر بازآرایی و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی شبکه بر برنامه‌ریزی یک ریزشبکه
تاثیر بازآرایی و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی شبکه بر برنامه‌ریزی یک ریزشبکه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهبود خواص رئولوژیکی و تریبولوژیکی گل حفاری با استفاده از نانوذرات
بهبود خواص رئولوژیکی و تریبولوژیکی گل حفاری با استفاده از نانوذرات
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر تجربی ریزساختار بر چقرمگی شکست و سختی، فولاد دوفازی فریتی- مارتنزیتی
تأثیر تجربی ریزساختار بر چقرمگی شکست و سختی، فولاد دوفازی فریتی- مارتنزیتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-2)


جریان لغزشی و تاثیر آن روی افت فشار در نانوفیلترهای لیفی نازک
جریان لغزشی و تاثیر آن روی افت فشار در نانوفیلترهای لیفی نازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر پارامترهای جوشکاری زیر پودری بر خواص مکانیکی لوله فولادی میکروآلیاژی X80
اثر پارامترهای جوشکاری زیر پودری بر خواص مکانیکی لوله فولادی میکروآلیاژی X80
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

مطالعه عددی پاشش دو جریان ثانویه در شیپوره جهت کنترل بردار تراست یک موتور موشک
مطالعه عددی پاشش دو جریان ثانویه در شیپوره جهت کنترل بردار تراست یک موتور موشک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی اثرات تنش سطحی نانوتیرهای دوسرگیردار نیمه‌متاثر تحت تحریک الکترواستاتیکی مبنی بر تئوری تنش مزدوج اصلاح‌شده
بررسی اثرات تنش سطحی نانوتیرهای دوسرگیردار نیمه‌متاثر تحت تحریک الکترواستاتیکی مبنی بر تئوری تنش مزدوج اصلاح‌شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2016-11)


ارائه یک مدل ترمودینامیکی برای شبیه‌سازی فرآیند احتراق در موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت مخلوط گاز طبیعی
ارائه یک مدل ترمودینامیکی برای شبیه‌سازی فرآیند احتراق در موتور اشتعال جرقه‌ای با سوخت مخلوط گاز طبیعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر مکان و اندازه گرم‌کن بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال درون یک محفظه بسته مثلثی اشباع شده از محیط متخلخل در حالت عدم تعادل حرارتی
تأثیر مکان و اندازه گرم‌کن بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال درون یک محفظه بسته مثلثی اشباع شده از محیط متخلخل در حالت عدم تعادل حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

آنالیز تأثیر رسانش حرارتی دیواره های محفظه بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی همبسته در یک محفظه مربعی پر شده از یک ماده متخلخل در حالت عدم تعادل حرارتی
آنالیز تأثیر رسانش حرارتی دیواره های محفظه بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی همبسته در یک محفظه مربعی پر شده از یک ماده متخلخل در حالت عدم تعادل حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ترکیبی توان و تبرید با استفاده از منبع گرمایی دما پایین
تحلیل انرژی و اگزرژی چرخه ترکیبی توان و تبرید با استفاده از منبع گرمایی دما پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-8)


مدلسازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام نانوسیال آب – آلومینا
مدلسازی انتقال حرارت جابجایی طبیعی آرام نانوسیال آب – آلومینا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamical study of a combined power and refrigeration cycle with applying different working fluids
مطالعه ترمودینامیکی چرخه ترکیبی توان و تبرید با استفاده از سیال عامل های مختلف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of changes effect of Lewis number and thermophoresis parameter on nanoparticles transfer in a parallelogram enclosure
بررسی تأثیر تغییرات عدد لویس و پارامتر ترموفروسیس بر انتقال نانوذرات در یک محفظه‌ی متوازی‌الاضلاع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Heat-Treatment Conditions on Tensile Properties of Triple-Phase Steel
تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر خواص کششی فولاد سه فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of the inclination angle on the phase change heat transfer in an enclosure using the enthalpy-porosity formulation
تحلیل اثر زاویه قرارگیری محفظه بر انتقال حرارت تغییر فاز درون یک محفظه بسته با استفاده از فرمولاسیون آنتالپی تخلخل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-5)


Investigating the properties of Al-SiO2 composite fabricated by the powder metallurgy method
بررسی خواص کامپوزیت Al-SiO2 ساخته شده به روش متالورژی پودر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling nanoparticles' filtration in the shallow fibrous microfilters
مدلسازی فیلتراسیون نانوریزگردها در میکروفیلترهای لیفی نازک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2012-3)


Study of thermophysical properties of nanoparticles enhancend phase change materials
مطالعه خواص ترموفیزیکی مواد تغییر فازدهنده بهبودیافته با نانوذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate porous domestic vertical walls effects on reducing natural convection heat transfer in square cavity through Lattice Boltzmann methods
بررسی تاثیر حضور دیوار های عمودی داخلی متخلخل در کاهش انتقال حرارت همرفت طبیعی درحفره مربعی با استفاده از روش شبکه لتیس بولتزمن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermal analysis model building with a green roof and energy efficiency management
آنالیز حرارتی مدل ساختمان مجهز به سقف سبز و مدیریت بهینه سازی انرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

NOx and soot formation reduction using wather injection in a non-premixed ch4/air turbulent combustor
کاهش تولید اکسیدهای نیتروژن و دوده در محفظه احتراق آشفته غیر پیش مخلوط متان/هوا با استفاده از تزریق آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2011-9)


Review study methods of removing pollutants from water by nanotechnology
مطالعه‏ مروری روش های حذف مواد آلاینده از آب به وسیله‏‏ فناوری نانو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nano-electromechanical switch and its application in electronic memory
نانوسوئیچ الکترومکانیکی و کاربرد آن در حافظه های الکترونیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Energy optimization in rotary kiln of Yasouj cement plant using Exergy analysis
بهینه سازی مصرف انرژی در کوره دوار کارخانه سیمان یاسوج با استفاده از روش تحلیل اکسرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Adomian method and Adomian-Duan-Rach method for the solutions of a fourth-order nonlinear differential equation with four specified boundary values
مقایسه توانایی روش های آدومین و آدومین-دوان راچ برای حل یک معادله دیفرانسیل غیرخطی مرتبه چهارم با مقادیر مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of heat treatment conditions on tensile properties of a low alloy steel
تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر خواص کششی فولاد کم آلیاژ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Numerical simulation of injector diameter variations on thrust vector control by secondary injection
شبیه سازی عددی تأثیر قطرهای مختلف انژکتور بر کنترل بردار تراست توسط پاشش ثانویه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Change the thermodynamic parameters of inlet air to TF30 turbofan engine compressor Using Exergy Analysis
اثر تغییر مشخصات ترمودینامیکی هوای ورودی به کمپرسور موتور توربوفن TF30 با استفاده از تحلیل اکسرژی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2011-3)


Thermodynamics optimization functional parameters of synchronic recovery cycle by using of PSO algorithm
بهینه سازی سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک(GA) و بهینه سازی دسته ذرات(PSO)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility of utilizing solar energy to provide catholic protection systems for oil and gas pipelines buried in soil, the method applied
امکان سنجی بهره گیری از انرژی خورشیدی جهت تامین انرژی سیستم های حفاظت کاتدی لوله های نفت و گاز مدفون در خاک به روش جریان اعمالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Compressor inlet air evaporative cooling effect on the combined cycle gas turbine and solid oxide fuel cell
اثر سرمایش تبخیری هوای ورودی کمپرسور در سیکل ترکیبی توربین گاز و پیل سوختی اکسید جامد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of energy storage systems for heating buildings using solar energy supply
کاربرد سیستم ذخیره انرژی جهت تامین گرمایش ساختمان به کمک انرژی خورشیدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Flow analysis in electric arc furnace using 3ِD computer simulations to study ways to reduce the production and release NOx
آنالیز جریان درکوره قوس الکتریکی با استفاده ازشبیه سازی کامپیوتری 3D جهت بررسی روشهای کاهش تولید و انتشار NOx
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Design Method of Mixed Refrigerant Cycle for Low Temperature Processes Case study: Cold section of olefin plant of Tabriz petrochemical complex
ارائه یک روش جامع جهت طراحی چرخه‌های سرمازای مبرد چندجزئی با مورد مطالعاتی قسمت سرد واحد اولفین مجتمع پتروشیمی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and construction of a Turbo-cooler to increase volumetric efficiency in spark ignition engines with high compression ratio.
بررسی تاثیر استفاده از توربوکولر در کاهش مصرف انرژی موتورهای احتراق جرقه ای با نسبت تراکم بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Technical and Economical feasibility study on installation of turbo expander in Methanol synthesis unit
امکان‌سنجی فنی و اقتصادی نصب توربین انبساطی در واحد سنتز متانول
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2010-12)


Analysis of Parameters Variation Effect on PEM Fuel cell Static Model Operation
بررسی اثر تغییر پارامترهای طراحی بر مدل استاتیکی پیل سوختی پلیمری و مقایسه آن با نتایج الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation of Operation Characteristics of a Gas-Solid Cyclone Separator with Turbulence Models
بررسی پارامترهای عملکرد یک سیکلون جداکننده جامد-گاز با مدل‌های مختلف آشفتگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Geometry on Trombe Wall to Transmit Excessive Heat
بهینه‌ سازی هندسه دیوار ترومب جهت انتقال حرارت بیشینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamic Analysis of Performance of PEM Fuel Cell System in Simple And CHP Modes
تحلیل ترمودینامیکی عملکردیک سیستم پیل سوختی PEM در حالت ساده و تولید دوگانه قدرت و گرما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thermodynamic parameters of the production cycle performance optimization using genetic Algorithm
بهینه سازی ترمودینامیکی پارامترهای عملکردی سیکل تولید همزمان با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Gas Turbine Operating Parameters With Inlet Fogging
تحلیل پارامتر های عملیاتی توربین گاز با خنک کاری مه پاشی هوای ورودی به کمپرسور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of new models to estimate the total solar radiation in the deserts of central Iran using collective intelligence
ارزیابی مدل های جدید برای تخمین تابش کلی خورشیدی در بیابان های مرکزی ایران با استفاده از روش های هوش جمعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2010-9)


بهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ
بهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچ
| [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل اگزرژتیک و انرژتیک عملکرد توربین گاز V94.3A زیمنس در سطوح بار مختلف
تحلیل اگزرژتیک و انرژتیک عملکرد توربین گاز V94.3A زیمنس در سطوح بار مختلف
| [PDF-FA] | [XML] |

کاربردی از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای بر آورد مصرف گاز طبیعی در ایران
کاربردی از ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای بر آورد مصرف گاز طبیعی در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تولید توان در چیدمان برجهای تقطیر برای جداسازی جریان چهار جزئی
بررسی تولید توان در چیدمان برجهای تقطیر برای جداسازی جریان چهار جزئی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاهش مصرف انرژی در موتورهای احتراق جرقه‌ای رفت و برگشتی با ارائه و تحلیل یک مکانیزم لنگ و لغزنده متقارن
کاهش مصرف انرژی در موتورهای احتراق جرقه‌ای رفت و برگشتی با ارائه و تحلیل یک مکانیزم لنگ و لغزنده متقارن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles