مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- درباره نشریه
↵ مجله علمی- تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله علمی- تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 

با استعانت از درگاه خداوند متعال،  فصلنامه علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در چهل و نهمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره ٨٧/٢٢٧٨٧ مورخ ١٣٨٧/٧/١٤ به تصویب رسیده است. بدینوسیله از پژوهشگران، محققان، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دعوت بعمل می آید با ارائه مقالات ارزشمند خود بر غنای علمی مجله بیفزایند.

شاپای چاپی مجله: 9813-2008
شاپای الکترونیکی مجله: 9813-2008

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب