مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی- هیات تحریریه
هیات تحریریه به ترتیب حروف الفبا:

حذف تصاویر و رنگ‌ها

صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
 

hbasirataut.ac.ir سردبیر
 
دکتر حسن بصیرت تبریزی
استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 

 
m.ghalambaziaud.ac.ir مدیر مسئول
 
دکتر محمد قلمباز
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 

 
a.ershadi iaud.ac.ir مدیر داخلی
 
دکتر علی ارشادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 
 

       

اعضاء هیات تحریریه

 

hbasirataut.ac.ir دکتر حسن بصیرت تبریزی
استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 

 
mr_assariyahoo.com دکتر محمدرضا عصاری
دانشیار دانشگاه صنعتی جندی شاپور
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 

 
ahmadinaut.ac.ir دکتر مهدی احمدی نجف آبادی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک-علم مواد
 

 
K.shiraziscu.ac.ir دکتر کورش حیدری شیرازی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک
 

 
rahimicicaut.ac.ir دکتر عبدالرضا رحیمی
دانشیار دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک
 

 
mgordshahrood.ac.ir دکتر محمود فرزانه گرد
استاد دانشگاه صنعتی شاهرود
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 

 
sjfariborzyahoo.com دکتر شهریار فریبرز
استاد دانشگاه صنعتی امیر کبیر تهران
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک
 

 
rajabisemnan.ac.ir دکتر مهران رجبی زرگرآبادی
دانشیار دانشگاه سمنان
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
 

 
shafieisut.ac.ir دکتر سیروس شفیعی خسروشاهی
استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
 
رشته تخصصی:
مهندسی شیمی
 

 
Rahim.Ebrahimigmail.com دکتر رحیم ابراهیمی
استاد دانشگاه شهرکرد
 
رشته تخصصی:
مهندسی مکانیک و انرژی


 
peyghambarzadehgmail.com دکتر سیدمحسن پیغمبر زاده
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
 
رشته تخصصی:
مهندسی شیمی
 

 

        

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی:
http://jeed.iaud.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب